Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Ύλη ΑΟΘ / ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ 2018

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ειδικότητες:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εξεταζόμενο Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου), έκδοσης Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, οι ακόλουθες ενότητες: 

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
1. Εισαγωγή 
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου 
3. Οι ανάγκες 
4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά 
5. Η Αγορά 
6. Κοινωνικοί Θεσμοί
7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 
8. Ο καταμερισμός των έργων 
9. Το χρήμα 
10. Το Οικονομικό κύκλωμα 
11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή 
12. Οι πληροφορίες 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας 
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν 
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. 
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία
1. Εισαγωγή 
2. Οικονομικές διακυμάνσεις 
3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες») 
4. Ανεργία 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά 
1. Εισαγωγή 
2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους 
3. Τα Δημόσια Οικονομικά 
4. Κρατικός Προϋπολογισμός 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.


Εξεταζόμενο Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση ITYE Διόφαντος) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1.1. Εισαγωγή 
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων 
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας 
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων 
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων 

1.2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.2.1. Εισαγωγή 
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία 
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία 

1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1.3.1. Εισαγωγή 
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός 

1.4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.4.1. Εισαγωγή 
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

1.5. ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.5.1. Εισαγωγή 
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα 
1.5.3. Η Αποδοτικότητα 
1.5.4. Η Παραγωγικότητα 
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.2.1. Εισαγωγή

2.3. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
2.3.1. Γνώσεις 
2.3.2. Ικανότητες 
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) 
2.4.1. Εισαγωγή 
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management 
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 

2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING) 
2.5.1. Εισαγωγή 
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ) 
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing – mix) 

2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2.6.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 

2.7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.7.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7.2. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας 
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισμού 
2.7.2.β. Η ταμειακή λειτουργία 
2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία (Οι τρεις πρώτες περίοδοι της παραγράφου, δηλ. από «Η λειτουργία αυτή … που ισχύουν».) 
2.7.2.δ. Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων 

2.8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.8.1. Εισαγωγή – Έννοια και Φύση της Παραγωγής 
2.8.2. Σκοποί και επί μέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής 
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
2.8.2.β. Σχεδιασμός παραγωγής 
2.8.2.γ. Προγραμματισμός 
2.8.2.δ. Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
2.8.2.ε. Αποθήκευση 
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
2.8.2.ζ Προμήθειες 

2.9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
2.9.1. Εισαγωγή 
2.9.1.α. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 
2.9.1.β. Προσλήψεις 
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και Προαγωγές Προσωπικού 
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών 
2.9.1.στ. Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη 
2.9.1.ζ. Εργασιακές Σχέσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
3.5.1. Εισαγωγή 
3.5.2. Συνήθη Προβλήματα κατά την Λήψη Αποφάσεων 
3.5.3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
3.5.4. Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4.3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
4.3.1. Εισαγωγή – Η Έννοια της Μάθησης 
4.3.2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης 
4.3.3. Η έννοια του Οργανισμού που Μαθαίνει 
4.3.4. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε οργανισμούς που μαθαίνουν 
4.3.5. Παραγωγή μάθησης και προσαρμογή της μάθησης 
4.3.6. Ο νέος ρόλος της ηγεσίας 

Διόρθωση: Στην ενότητα 2.4.2, στην παράγραφο για τον Fayol, στην προτελευταία περίοδο (γραμμή 27 της σελίδας του βιβλίου) η φράση «εργασίες διεύθυνσης» να διορθωθεί σε «εργασίες διοίκησης».

Επιμέλεια Λ. Μυλωνάς - Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Α.Ο.Θ. 2018

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τά- ξης Γενικού Λυκείου των κ.κ. Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α.: 
Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13. 
Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών. 
Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. 
Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών. 
Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6. 
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Απαντήσεις ΑΟΘ 14/6/2017 - Σχολιασμός θεμάτων

Σχολιασμός Θεμάτων
Τα θέματα ήταν απαιτητικά και αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Απαιτούσαν αρκετούς υπολογισμούς και την ικανότητα των μαθητών να γνωρίζουν και να συνδυάσουν αρκετές μεθοδολογίες για την επίλυση των ασκήσεων. Οι εκφωνήσεις έκρυβαν παγίδες και είχαν περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για την επίλυση της άσκησης, καθώς κάποιος μπορούσε να λύσει τις ασκήσει με αρκετούς τρόπους. 
Τα θέματα είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία και αυτό ευνόησε ξεκάθαρα τους καλά προετοιμασμένους μαθητές καθώς ξεχώρισαν από τη μάζα που θα κυμανθεί γύρω στο 75-80.

Πιο συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α
- Τα 5 ερωτήματα τύπου Σ-Λ (Α1) και η ερώτηση Α2 ήταν σαφή και οι γνώστες της θεωρίας δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα
- Το ερώτημα Α3 αν και ήταν σαφώς διατυπωμένο, μπέρδεψε πολλούς μαθητές, καθώς θεώρησαν ότι σιτάρι και ψωμί είναι συμπληρωματικά αγαθά. Το σιτάρι είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή του ψωμιού και επομένως η μεταβολή της τιμής του επηρεάζει την προσφορά του ψωμιού.

ΟΜΑΔΑ Β
- Ήταν από τις ερωτήσεις θεωρίας που περιμέναμε και οι διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.

ΟΜΑΔΑ Γ
- Είναι η άσκηση που έδινε περισσότερα στοιχειά από αυτά που απαιτούνταν. Μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει τη σχέση του TC που έδινε η εκφώνηση, μπορεί και όχι. Το ίδιο και για το δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν (ΑΡ) γίνεται μέγιστο για L=50, καθώς κάποιος μπορούσε να υπολογίσει το αντίστοιχο Q από τον τύπο του AVC. Μπορούσε κάποιος να υπολογίσει τα c και w για την επίλυση της άσκησης, όμως η άσκηση λυνόταν και χωρίς να τα βρει.
- Η άσκηση απαιτούσε αρκετούς υπολογισμούς, χωρίς όμως να κρύβουν κάποια δυσκολία στις πράξεις.

ΟΜΑΔΑ Δ
- Το ερώτημα Δ1 ήταν από τα αναμενόμενα για άσκηση 5ου κεφαλαίου.
- Το ερώτημα Δ2 παίδεψε πολλούς μαθητές. Έδινε και ένα στοιχείο (την αύξηση του εισοδήματος κατά 20%) που χρειαζόταν για την επίλυση του ερωτήματος Δ3. 
- Κατά την προσωπική μου άποψη, η διατύπωση του ερωτήματος Δ4 ήταν ασαφής και δεν μπορούσε ο μαθητής να καταλάβει τι ζητάει επακριβώς. Βλέποντας απαντήσεις συναδέλφων στο διαδίκτυο, ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που κατάλαβα εγώ ότι ζητάει η άσκηση διαβάζοντας την εκφώνηση, ότι αυτό ήθελε.
Επιμέλεια Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Προετοιμασία Α.Ο.Θ. 2018

Με την εμπειρία πολλών ετών στις πανελλαδικές εξετάσεις και μέσα από τη συνεργασία μου με μεγάλους φροντιστηριακούς οργανισμούς αλλά και ιδιαίτερα μαθήματα, εκατοντάδες μαθητές πέρασαν στις σχολές της επιθυμίας τους, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και αριστούχων. Με πλούσιο, διαρκώς ανανεωμένο και σύγχρονο υποστηρικτικό υλικό, υψηλή τεχνογνωσία και πάνω από όλα αγάπη για τη δουλειά μου και για τα παιδιά, θα χαρώ και φέτος να συνεισφέρω στην προετοιμασία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και στην ανάληψη μαθητών που θα φοιτήσουν στην Γ' Λυκείου το σχολικό έτος 2017-2018 και θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες 2018, με ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο σας
Η σωστή προετοιμασία των μαθητών ξεκινάει από τη θερινή περίοδο 2017. Πολλοί μαθητές της Β' Λυκείου που έκαναν φροντιστήριο τη φετινή σχολική χρονιά, έχουν ήδη κάνει προετοιμασία στα μαθήματα προσανατολισμού και έχουν ήδη αποκτήσει ένα σχετικό υπόβαθρο στα αντίστοιχα μαθήματα. Επιβάλλεται οι μαθητές να ξεκινήσουν άμεσα την προετοιμασία τους και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας καθώς πρόκειται για ένα μάθημα με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας (27%) στα μόρια των πανελλαδικών (5.400 από τα 20.000).

Τα θέματα των πανελλαδικών στις 14/6/2017 ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιές και έκρυβαν παγίδες. Είναι λοιπόν ίσως μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ, για μια σωστή, μεθοδευμένη και έγκαιρη προετοιμασία.

Ως οικονομολόγος (ΠΕ09) με νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, αναλαμβάνω και προετοιμασία μαθητών ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τα οποία αποτελούν το 70% των μορίων στις πανελλαδικές εξετάσεις). 

Συνεργασία με καθηγητές Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.), Μαθηματικών και Έκθεσης.
Εξυπηρετώ κυρίως Νότια Προάστια (Αττική).
Διδακτική ώρα 60 λεπτών - ενδεικτική τιμή 25€ (συν Φ.Π.Α.).

Θα χαρώ να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε λόγο ή πληροφορία θέλετε για το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Με εκτίμηση, 
Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος ΠΕ09

Επικοινωνία:
*e-mail: elmilonas@yahoo.gr (αφήστε όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας και θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας)
*Τηλέφωνο: 6947960593 (αν δεν απαντήσω άμεσα, σας καλώ εντός λίγων ωρών)